Statiscial Methods and Data Visualisation with R Software Training

Statiscial Methods and Data Visualisation with R Software Training

Veri kütlelerinin hızlı artışı ve veriye dayalı karar destek sistemlerinin uygulaması ile iş dünyası hızla değişiyor. Şirketler maliyetlerini azaltmak, gelirlerini artırmak, yeni müşterilere ulaşmak, müşteri memnuniyetini artırmak, yeni iş alanları yaratmak için veri analizine dayalı teknikleri yoğun bir şekilde kullanmaya başladılar.

Değişen konjonktürde artan ve çeşitlenen riskler yeni Risk Yönetimi ve tespit araçlarını zorluyor. Özellikle Bankacılık, hizmet, telekomünikasyon sektöründe riskin erken teşhisinde #rstats #RSoftware ve güçlü  analitik paketleri ile yapılan analizler artık en çok tercih edilenler arasında.

Büyük Veri ekosistemine ve geleceğin bilgi yönetimine R Yazılımı ile korkusuzca adım atarak, karar destek sistemlerinizde R yazılımı ile çok boyutlu risk profili analizi yapmak ve bu analitik teknolojinin getirdiği yenilikleri keşfederek, analitik yetkinliklerinizde fark yaratmak için sizlere “R Yazılımı ile İstatistiksel Yöntemler ve Veri Görselleştirme Eğitimi” programını öneriyoruz.

Neden İstatistik Öğrenmeliyiz?

İstatistiksel öğrenme, modern bir veri bilimcisinin eğitiminde özellikle makine öğrenmesi tekniklerini anlamada ve yorumlamada hem bir köprü hem de temel bir bileşen oluşturmakta.

Eğitim Programının Amacı

Veri Bilimi hattının temel omurgasını oluşturan bu eğitim programı ile özellikle finans sektöründeki, tüm profesyonellerin, ihtiyaç duyduğu temel istatistiksel yöntemleri R Yazılımı platformunda Basic Analitik ve grafik paketleri kullanılarak, seçilen gelişmiş konular hakkında hem bilgi sahibi olma hem de Risk ve Stratejik Analiz” konularında beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Eğitim Programının İçeriği

 • R nin kısa tanıtımı özellikleri
 • R ile veri okuma kaydetme (SPSS,MINITAB, Excel verilerini okuma, online veri çekme)
 • R’da Veri Yapıları (Vektor, Array Objectler, Matrix Objectler, Dataframe Objectler)
 • R’da Lojik Operasyonlar
 • Basit matematiksel ve mantıksal işlemler
 • Temel döngü ve koşul yapıları
 • Tanımlayıcı İstatistik ve Dağılım Kavramı
 • Temel Düzeyde Veri Görselleştirme (Bar, Histogram, Boxplot, line)
 • Parametrik Testler
 • Varyans Analizi (Tek Yönlü, İki Yönlü ANOVA)
 • Post-Hoc Testleri
 • Korelasyon Analizi
 • Basit Doğrusal ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi
 • Üst Düzey Veri Görselleştirme (Ggplot2 ile çok boyutlu grafik uygulamaları “scatterplot, densityplot, violinplot, barplot, boxplot”)
 • Grafiklerin Risk Yönetimi ve Stratejik Yönetim açısından yorumlanması
 • Genel Değerlendirme ve Kapanış

Eğitim Programının Katkıları;

 • Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur.
 • Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur.
 • Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar.
 • Finansal varlıkların getiri ve risk ölçümlerinde kullanılan istatistik ölçülerini kullanabilir.
 • Finansal ölçülerin teorik temelini öğrenir.
 • Birden çok finansal varlık arasındaki korelasyonu hesaplayıp anlamlandırabilir.
 • Basit ve Çoklu Regresyon modelleri kurabilir ve analiz edebilir.
 • Büyük Veri ekosisteminde gizli olan bilgiyi Veri Görselleştirme tekniği ile açığa çıkararak iş kararları stratejik seviyede konsolide edilebilir.
 • Veri setlerinizdeki kompleksite Veri Görselleştirme tekniği ile azaltılabilir.
 • Olaylara ve verilere daha önce alışık olunmayan farklı pencerelerden çok-boyutlu bakılabilir.
 • Olayların zaman ve mekân üzerindeki dinamikleri karmaşıklıklarından arınmış şekilde görülebilir.
 • Rapor ve sunumlar hiç görülmedik ilginç grafikler ve grafik setleri ile güçlendirilebilir.
 • Sektörlerin performans metrikleri Veri Görselleştirme ile çok boyutlu endekslenmiş olarak görülebilir.
 • İş hayatınızda karar destek sistemlerinde veri setlerinizin efektif kullanımını güçlendirir.

Eğitim Modeli:

2 tam güm süreli bu eğitim modülümüzde değerli katılımcılarımızın dizüstü bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir. Gerekli paketler yüklenmiş olan R Yazılımı, örnek data ve programlar eğitimin başında bilgisayarınıza yüklenecek ve sizde kalacaktır. Bunlar gelecekteki veri analizi kariyeriniz için başlangıç sermayesi olacaktır.

Hedef Kitle

Risk analizi konusunda çalışan yönetici ve uzmanlar, risk yönetimi uzman ve yöneticileri, analistler, aktüerler, sigorta uzman ve yöneticileri, karar destek uzman ve yöneticileri, iş ve risk analitikleri uzman ve yöneticileri, risk analistleri, iş analistleri, finansal model geliştiriciler, tahmin uzmanları, tasarım mühendisleri, sistem mühendisleri, stratejik analistler, pazar ve müşteri analistleri, ekonomistler,

Bu eğitim finansal sektörün temel düzeyde istatistiksel ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Sektörde veri sorunu olan profesyonellerin katılıma uygundur.

Donanım Gereği

Katılımcıların R Programlama Dili bilgisinin olması gerekmemektedir. Katılımcılara gerekli bütün programlar ve veri setleri USB’ye yüklenmiş olarak verilecektir.

Katılımcıların kişisel bilgisayarlarını birlikte getirmeleri gerekmektedir. Tercihen windows tabanlı bir bilgisayarın yanınızda olması daha uygun olacaktır.

Ön kayıt için;

http://datalabtr.com/index.php/kayit-formu/